IT.expert wdrożył nowe normy – ISO 9001: 2015 oraz ISO 14001:2015

Od ponad 8 lat IT.expert posiada certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, nad którym nadzór sprawuje wiodąca jednostka certyfikacyjna Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej. Z końcem kwietnia przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą kolejny audyt potwierdził, że Spółka spełnia wszystkie wymagania stawiane przy certyfikacji na nowe normy ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 (zastępujące dotychczasowe wersje), jednocześnie utrzymując również certyfikat ISO 27001:2013.

 

PN-EN ISO 9001:2015  – w zakresie jakości usług i produktów

Nieustannie podnosimy jakość świadczonych usług i oferowanych produktów, aby sprostać wymaganiom naszych Klientów i Partnerów.

PN-ISO/IEC 27001:2013 – w zakresie bezpieczeństwa aktywów informatycznych

Podejmujemy działania, aby minimalizować ryzyko utraty poufności informacji, przy jednoczesnej maksymalizacji jej dostępności i integralności. Koncentrujemy się na ochronie aktywów zgodnie z wymaganiami prawa i interesem Spółki, jak również zapewnieniu dostępności oraz integralności aktywów, mających wpływ na ciągłość działania.

PN-EN ISO 14001:2015 – w zakresie dbałości o środowisko naturalne

Poprawiamy funkcjonowanie organizacji w zakresie wszelkich działań mających wpływ na środowisko. Dbamy o racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i paliw. Prowadzimy gospodarkę odpadami w celu minimalizacji ich ilości oraz uciążliwości dla środowiska. Podnosimy świadomość ekologiczną pracowników, a także angażujemy ich do propagowania i stosowania zasad związanych z ochroną środowiska.

iso Główne cele polityki: 

lopa Obszary stosowania

 • Poznawać i analizować potrzeby Klientów
 • Rozwijać ofertę Spółki zgodnie z najnowszymi trendami funkcjonującymi na rynku informatycznym oraz gospodarczym
 • Budować zespół w oparciu o doświadczonych specjalistów posiadających certyfikaty z wielu dziedzin informatyki a także stale dążyć do podnoszenia ich kwalifikacji
 • Utrzymywać ciągłe i trwałe relacje z Partnerami biznesowymi, które umożliwiają Spółce uzyskiwanie eksperckiej wiedzy w zakresie oferowanych produktów
 • Chronić poufność, dostępność i integralność informacji, przetwarzanej w IT.expert Sp. z o. o.
 • Rozwijać i wdrażać technologie obniżające zużycie energii elektrycznej i wydzielanie ciepła
 • Obniżać zużycie paliw i emisję CO2 zmniejszając korzystanie z usług transportowych na korzyść nowoczesnych technologii komunikacyjnych i pracy grupowej
 • Działalność doradcza i szkoleniowa w zakresie informatyki
 • Dostawy i serwis sprzętu, oprogramowania i systemów informatycznych
 • Realizacja projektów informatycznych
 • Projektowanie i produkcja oprogramowania