Dbałość o środowisko naturalne to dla nas jedno z priorytetowych zagadnień. Punktem wyjścia dla wszelkich działań z tym związanych jest wdrożony w IT.expert System Zarządzania Środowiskiem, którego podstawę stanowią wymagania normy PN-EN ISO 14001:2015.
 Już od wielu lat podejmujemy działania, które mają na celu:

 • Optymalizację i poprawę funkcjonowania organizacji w aspektach mających wpływ na środowisko, uwzględniając nasze wewnętrzne plany zadań
 • Racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i paliw
 • Prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami, w celu zminimalizowania ich ilość i uciążliwość dla środowiska
 • Edukację pracowniczą, dzięki której podnosimy świadomości ekologiczną pracowników i angażujemy ich do propagowania i stosowania zasad ochrony środowiska

cel Obszary stosowania:

 • Obniżenie zużycia naturalnych zasobów planety poprzez stosowanie materiałów powtórnie przetworzonych i rozwiązań zmniejszających ich zużycie
 • Wsparcie dla recyclingu materiałów eksploatacyjnych i urządzeń
 • Rozwój i wdrażanie technologii obniżających zużycie energii elektrycznej i wydzielanie ciepła
 • Redukcja zużycia paliw i emisji CO2 poprzez zmniejszenie korzystania z usług transportowych na korzyść nowoczesnych technologii komunikacyjnych i pracy grupowej

lopa Cele polityki środowiskowej:

 • Okreslenie kontekstu organizacji istotnego dla celu i startegicznego kierunku jej działania oraz wpływu na zdolność do osiągnięcia zamierzonych wyników systemu zarządzania środowiskowego
 • Ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie procesów potrzebnych do spełniania wymagań systemu środowiskowego oraz określenie ryzyk i szans związanych z aspektami środowiskowymi w organizacji
 • Poznawanie i analiza potrzeb oraz utrzymywanie stałych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami w obszarze ochrony środowiska
 • Doskonalenie procedur ochrony środowiska, w celu zapobiegania zanieczyszczeniom poprzez pracę doświadczonych specjalistów posiadających certyfikaty z wielu dziedzin informatyki i dążenie do podnoszenia ich świadomości z obszaru ochrony środowiska
 • Wyznaczanie celów środowiskowych oraz odpowiedzialność za ich realizację
 • Zapewnienie funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego w zgodzie z wymaganiami prawnymi
 • Śledzenie kierunków rozwoju polityki środowiskowej w ramach rynku IT