Security

System monitorowania usług IT (SMU)

Bieżąca kontrola dostępności i wydajności Usług IT (również w ujęciu historycznym)

Opis

System Monitorowania Usług IT stanowi wielowarstwową platformę umożliwiającą informowanie kadry IT o zagrożeniach, nieplanowych przestojach w obszarze infrastruktury. Dzięki odpowiednim komponentom można tworzyć modele usługowe o charakterze infrastrukturalnym, technologicznym, aplikacyjnym i biznesowym oraz zasilać ich wybranymi zestawami zdarzeń, które stanowią podstawę do badania dostępności i wydajności poszczególnych Usług. Na podstawie danych z Systemu Monitorowania Usług IT możliwa jest kontrola i raportowanie realizacji umów SLA/OLA na poziomie usługowym. Odbiorcami informacji z SMU jest kadra zarządzająca IT, właściciele poszczególnych Usług IT, CWI oraz Dostawcy.

Zastosowania

Raportowanie dla kadry zarządzającej IT oraz właścicieli Usług IT stanu Usług jest realizowane w ujęciu bieżącym i historycznym w następujących obszarach:

 • Monitorowanie infrastruktury organizacji,
 • Monitorowanie Usług infrastrukturalnych, technologicznych,  aplikacyjnych i biznesowych zdefiniowanych w organizacji,
 • Zarządzanie zdarzeniami pochodzącymi z systemów monitorowania
 • Wizualizacja bieżącego stanu Usług IT
 • Przekazywanie informacji o zdarzeniach i stanie Usług IT do odpowiednich osób oraz systemów zewnętrznych
 • Raportowanie parametrów Usług IT i Usług dostawców

Funkcjonalności

System Monitorowania Usług IT obejmuje trzy warstwy logiczne:
monitorowanie, zarządzanie zdarzeniami monitorowanie stanu Usług IT.

Całościowa koncepcja budowy SMU polega na wykorzystaniu architektury trójwarstwowej, w której każdy z poziomów odpowiedzialny jest za realizację określonego zakresu działań.
Obecnie System Monitorowania Usług IT (SMU) bazuje na trójwarstwowej architekturze, opartej o narzędzia:

 • Monitorowanie na poziomie infrastruktury
 • Monitorowanie odczuć użytkownika końcowego realizowane poprzez dedykowane oprogramowanie
 • Zdarzenia dostarczane są do procesora zdarzeń (celki), gdzie odbywa się ich obsługa, korelacja i normalizacja
 • Stan Usług IT prezentowany jest z wykorzystaniem zdefiniowanego modelu
 • Dodatkowo stan wybranych Usług IT w podziale na scenariusze biznesowe prezentowany jest także w konsoli, przedstawiając ten stan z punktu widzenia odczuć użytkownika końcowego

Takie podejście gwarantuje dostępność danych technologicznych i monitorowania transakcyjnego w tzw. konsolach technologicznych oraz zarządczych.

Produkt dla

Oferta IT.expert skierowana jest do organizacji z dowolnych branż, które kładą nacisk na bezpieczeństwo oraz bieżącą kontrolę dostępu i wydajności usług IT, również w ujęciu historycznym. Odbiorcami są kadra zarządzająca IT, właściciele poszczególnych usług IT, CWI oraz dostawcy. Szczególnie ważne dla sektora finansowego, przemysłowego, chemicznego, medycznego oraz publicznego.

Technologie