Projekt e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym

Projekt

Celem projektu e-Pionier jest rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych w formule zbliżonej do zamówień przedkomercyjnych (ang. PCP procurement). Projekt e-Pionier,     w którym swoje potrzeby zgłaszać będą instytucje publiczne, ma zachęcić administrację do podejmowania innowacyjnych działań na rzecz społeczeństwa. W pierwszej kolejności zapraszane są instytucje publiczne, które mogą zgłaszać  problemy, których nie mogą rozwiązać z wykorzystaniem technologii ICT dostępnych na rynku. Mogą one obejmować szerokie spektrum obszarów, takich jak bezpieczeństwo, ochrona danych osobowych, dostępność dla niepełnosprawnych, starzenie się społeczeństwa, zmiany klimatu, zmniejszanie zużycia energii, poprawa efektywności transportu czy wykorzystanie dóbr kultury. Instytucje niemające doświadczenia w pojęciowym definiowaniu problemów mogą liczyć na wsparcie w postaci warsztatów i szkoleń organizowanych przez Beneficjenta projektu.

Planowane efekty

Rozwiązywania zgłoszonych problemów podejmą się zespoły interdyscyplinarne wyselekcjonowane  w drodze konkursu. Rezultatem programu akceleracyjnego jest usamodzielnienie zespołu studentów oraz rozwinięcie w nich postaw przedsiębiorczych, tak aby po zakończeniu projektu byli gotowi na założenie własnych działalności technologicznych.

Projekt będzie realizowany wraz z partnerami oraz przy udziale uczelni publicznych lub jednostek naukowych. Za wspólne przygotowanie i nadzór nad procesem akceleracji odpowiadać będzie Akcelerator IT.expert.

Opis procesu e-Pionier

Działania w ramach procesu opracowania każdego MVP: